Provozní doba: Po-Pá 8 - 15 hod   Infolinka: 777 283 009   E-mail: info(a)esel.cz   Adresa: Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Č. lesy

děláme svět lepším

espedi

Paliva pro Vaše krby, kamna a kotle


Zpětné volání
 
Rychlá objednávka ZBOŽÍ nebo SLUŽBY

Provozní doba: Po - Pá 8 - 15 hod
Infolinka: 777 283 009
E-mail: info(a)esel.cz
Adresa: Kutnohorská 678
281 63, Kostelec nad Č. lesy

208. Den otevřených dveří
se bude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 13. 12. 2020 od 9 do 13 hod.

207. Den otevřených dveří
se bude konat v Týně nad Bečvou dne 8. 11. 2020 od 9 do 13 hod.

206. Den otevřených dveří
se bude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 8. 11. 2020 od 9 do 13 hod.

205. Den otevřených dveří
se bude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 11. 10. 2020 od 9 do 13 hod.

204. Den otevřených dveří
se bude konat v Týně nad Bečvou dne 13. 9. 2020 od 9 do 13 hod.

archiv aktualit »

http://www.esbeko.cz


Slovníček pojmů

Agropelety - pelety z energetických rostlin, obilnin a odpadů z těchto rostlin a obilnin.

Agrobrikety -
 brikety z energetických rostlin, obilnin a odpadů z těchto rostlin a obilnin.

Automatický kotel -
zařízení, která zajišťuje automatické podávání paliva do prostoru ohniště a řídí cely proces výroby tepelné energie z daného paliva. V současnosti se v těchto kotlích spalují všechny druhy pelet, které splňují parametry pro vhodné palivo dané výrobcem kotlů. 

Briketovací linka -
technologické zařízení, v kterém se ze sypké dřevní nebo rostlinné hmoty pod vysokým tlakem za určité teploty lisuji brikety

Ekologická paliva –
paliva, která negativně neovlivňují životní prostředí na naši planetě.

Energie fosilních paliv - energie obsažená v uhlí, v ropě a v zemním plynu.

Energie geotermální - tepelná energie země, může být obsažena v pevné či sypké hmotě, v podzemních zdrojích ve formě vody či páry.

Měrná energie čerpadla – rozdíl energií čerpané kapaliny mezi výstupním a vstupním hrdlem čerpadla, vztažený na jednotku hmotnosti čerpané kapaliny.

Energie sluneční (solární) – energie slunečního záření.

Granule dřevní hmoty (pelety) – slisovaný dřevní odpad do válečku o průměru 6, 8, 10, 14 mm. Nejpoužívanější velikost v ČR je 6mm.

Granulovaná paliva - všechny druhy paliv ve formě pelet (granulí)

Obnovitelné zdroje energie – takový zdroj energie, který je za reálných podmínek a v daném čase obnovitelný, tj. např. opětovně vypěstovatelný.

Palivo – látka, která spalováním za přístupu vzduchu uvolňuje tepelnou energii.

Peletizační linka - technologické zařízení, v kterém se ze sypké dřevní nebo rostlinné hmoty pod vysokým tlakem za určité teploty lisuji pelety

Přeměna energie – energetický proces, při kterém se mění nositel i druh energie.

Rostlinné pelety – viz agropelety

Spalování s přebytkem vzduchu – přívod vzduchu je větší, než je jeho teoretická spotřeba pro dokonalé spálení.

Spékavost popela – projevuje se především u obilnin, ale i u dřevních „špinavých“ (kůrových) pelet. Je to způsobeno přítomností minerálních látek v rostlinách a obilninách . Do rostlin a obilnin se dostávají především z půdy při nadměrném hnojení apod. Odstraňuje se přídavkem vápna do paliva.

„Špinavé pelety“ – dřevní pelety s obsahem kůry stromů a různých jiných dřevních odpadů.

Spotřebič tepla – zařízení na konci tepelné soustavy, které slouží k výstupu tepla ze soustavy za účelem vytápění a ohřevu. Slouží pro:
• vytápění (otopné těleso),
• ohřev vzduchu (ohřívač vzduchu),
• ohřev vody (ohřívač vody),
• ohřev technologické látky (ohřívač technologické látky).

Výhřevnost dřevěných pelet a briket – číslo, které určuje kolik tepelné energie se uvolni spálením 1kg daného paliva 

Zdroj tepla - úplné zařízení, ve kterém se získává teplo pro tepelnou soustavu. Teplo se získává buď využíváním prvotní nebo druhotné energie. Zdrojem tepla může být kotelna, teplárna, kogenerační zařízení (vše se spalováním paliv), výměníky tepla, tepelná čerpadla (vše druhotné teplo), tepelná čerpadla, sluneční kolektory (vše prvotní energie). V kotlích může také docházet k přeměnám energií, např. z elektřiny na teplo.

Zdroj tepla alternativní (obnovitelný) – zdroj tepla, který nevyužívá pro výrobu tepla paliva, nýbrž přírodní energie, například sluneční záření, teplo země, vody, vzduchu.

Zdroje energie obnovitelné – z hlediska lidského života obnovující se přírodní zdroje energie (sluneční záření, větrná a vodní energie, tepelná energie země, biomasa).

Zdroje energie využitelné – formy energie, které lze na stávající úrovně techniky využívat.

Ztráta tepla - ztracené teplo (tepelná práce), značení Q (kWh, GJ). 


  Čtěte dále: Videa

 


copyright © esel – 2008